- 15 | 1 1 |
 , 1. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 1 , 2. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 2 , 3. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 3 , 4. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 4 , 5. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 5 , 6. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 6 , 7. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 7 , 8. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 8 , 9. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 9 , 10. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 10 , 11. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 11 , 12. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 12 , 13. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 13 , 14. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 14 , 15. Elina Partika Partka - Playboy Estonia April 2009 - Olympic Swimmer, photo 15